Klachtenreglement

Klachtenreglement

 

Artikel 1: Definities 

1.1 Klacht: elke uitdrukking van ontevredenheid, mondeling of schriftelijk, over de dienstverlening van ASN Academy, ASN Security, ASN Recherchebureau of ASN Flexwerk. 
1.2 Klager: de persoon of organisatie die een klacht indient. 
1.3 Medewerker: elke persoon die werkzaam is voor of namens ASN Academy, ASN Security, ASN Recherchebureau of ASN Flexwerk. 

Artikel 2: Indienen van een klacht 
2.1 Een klacht kan worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van het betreffende onderdeel van ASN. 
2.2 De klacht moet binnen 30 dagen na het voorval worden ingediend. 
2.3 De klacht moet duidelijk omschrijven wat het probleem is, wanneer het gebeurde en wie erbij betrokken was. 

Artikel 3: Behandeling van de klacht 
3.1 De klachtenfunctionaris stuurt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging naar de klager. 
3.2 De klacht wordt binnen 20 werkdagen na ontvangst afgehandeld. Indien deze termijn niet haalbaar is, zal de klager hierover geïnformeerd worden en zal een nieuwe termijn worden vastgesteld. 
3.3 De klager en eventuele andere betrokkenen worden gehoord en hun standpunten worden volledig en zorgvuldig onderzocht. 
3.4 De klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht. 

 Artikel 4: Beroep 

4.1 Als de klager het niet eens is met de uitspraak, kan hij/zij in beroep gaan bij een onafhankelijke derde partij die door ASN is aangesteld. 

Artikel 5: Confidentialiteit 

5.1 Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van de ontvangen informatie tijdens de klachtenprocedure. 

 Artikel 6: Registratie en rapportage 

6.1 Alle klachten worden geregistreerd en jaarlijks geanalyseerd om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. 

Voor specifieke klachtenregelingen per divisie kunnen er aanvullende regels worden opgesteld die betrekking hebben op de specifieke aard van de diensten die ze leveren. Bijvoorbeeld, de ASN Security kan specifieke protocollen hebben voor klachten over de veiligheid, terwijl de ASN Academy specifieke regels kan hebben voor klachten over het onderwijs. Het is belangrijk om deze specifieke regels in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving te ontwikkelen. 

Natuurlijk, hier zijn meer gedetailleerde klachtenregelingen voor elk onderdeel: 

ASN Academy Klachtenregeling 
Naast de algemene regels, gelden de volgende regels voor klachten over de ASN Academy: 

 Artikel 7: Specifieke Klachten 

7.1 Klachten kunnen betrekking hebben op het onderwijsprogramma, de docenten, de faciliteiten of andere aspecten van de dienstverlening van ASN Academy. 
7.2 Klachten over docenten worden eerst met de betreffende docent besproken. Als dit niet tot een oplossing leidt, kan een formele klacht worden ingediend. 

ASN Security Klachtenregeling 
Voor klachten over de ASN Security gelden de volgende specifieke regels: 

Artikel 8: Specifieke Klachten 

8.1 Klachten kunnen betrekking hebben op het optreden van beveiligingspersoneel, de kwaliteit van de beveiliging, of andere aspecten van de dienstverlening van ASN Security. 
8.2 Klachten over beveiligingspersoneel worden eerst met de betreffende medewerker besproken. Als dit niet tot een oplossing leidt, kan een formele klacht worden ingediend.  

ASN Recherchebureau Klachtenregeling 
Voor klachten over het ASN Recherchebureau gelden de volgende specifieke regels: 

Artikel 9: Specifieke Klachten 

9.1 Klachten kunnen betrekking hebben op het onderzoek, de onderzoekers, de rapportage of andere aspecten van de dienstverlening van ASN Recherchebureau. 
9.2 Klachten over onderzoekers worden eerst met de betreffende onderzoeker besproken. Als dit niet tot een oplossing leidt, kan een formele klacht worden ingediend. 

ASN Flexwerk Klachtenregeling 
Voor klachten over ASN Flexwerk gelden de volgende specifieke regels: 

Artikel 10: Specifieke Klachten 

10.1 Klachten kunnen betrekking hebben op de bemiddeling, de opdrachten, de opdrachtgevers of andere aspecten van de dienstverlening van ASN Flexwerk. 
10.2 Klachten over opdrachtgevers of opdrachten worden eerst met de betreffende opdrachtgever of opdrachtnemer besproken. Als dit niet tot een oplossing leidt, kan een formele klacht worden ingediend. 

Deze reglementen zijn er om ervoor te zorgen dat alle partijen weten wat ze kunnen verwachten in het geval van een klacht. Het doel is om klachten op een eerlijke, transparante en efficiënte manier te behandelen, en om waar mogelijk verbeteringen aan te brengen om toekomstige klachten te voorkomen. 

Natuurlijk, hier zijn enkele aanvullende richtlijnen voor elk van de vier divisies: 

ASN Academy Aanvullende Klachtenregeling 

Artikel 11: Klachten over de Opleidingsinhoud 

11.1 Klachten over de inhoud van een opleiding worden direct besproken met de betreffende docent of opleidingscoördinator. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan een formele klacht worden ingediend. 

Artikel 12: Klachten over Onderwijsmateriaal 

12.1 Klachten over het onderwijsmateriaal kunnen schriftelijk worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van ASN Academy. 

ASN Security Aanvullende Klachtenregeling 

Artikel 13: Klachten over Beveiligingsprocedures 

13.1 Klachten over de beveiligingsprocedures moeten schriftelijk worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van ASN Security. De klacht moet gedetailleerd beschrijven welke procedure de klager ongepast vindt en waarom. 

 Artikel 14: Klachten over Beveiligingsapparatuur 

14.1 Klachten over de beveiligingsapparatuur kunnen schriftelijk worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van ASN Security.  

ASN Recherchebureau Aanvullende Klachtenregeling 

Artikel 15: Klachten over Onderzoeksprocedures 

15.1 Klachten over de onderzoeksprocedures moeten schriftelijk worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van ASN Recherchebureau. De klacht moet in detail beschrijven welke procedure de klager ongepast vindt en waarom. 

Artikel 16: Klachten over Onderzoeksresultaten 

16.1 Klachten over de onderzoeksresultaten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van ASN Recherchebureau.  

ASN Flexwerk Aanvullende Klachtenregeling 

Artikel 17: Klachten over Werkomstandigheden 

17.1 Klachten over de werkomstandigheden bij een opdrachtgever moeten schriftelijk worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van ASN Flexwerk. 

Artikel 18: Klachten over Betaling 

18.1 Klachten over betaling of andere financiële zaken kunnen schriftelijk worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van ASN Flexwerk. 

Met deze aanvullende regels hopen we een duidelijke structuur te bieden voor het omgaan met klachten in elk van de vier genoemde divisies. Het doel is altijd om een snelle, eerlijke en bevredigende oplossing te vinden voor elke klacht. 

ASN Academy Aanvullende Klachtenregeling 

Artikel 19: Klachten over Discriminatie of Pestgedrag 

19.1 Klachten over discriminatie of pestgedrag door docenten of andere studenten moeten schriftelijk worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van ASN Academy. Dergelijke klachten worden met de grootste ernst behandeld. 

ASN Security Aanvullende Klachtenregeling 

Artikel 20: Klachten over Schending van Privacy 

20.1 Klachten over schendingen van privacy door beveiligingspersoneel moeten schriftelijk worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van ASN Security. Dergelijke klachten worden met de grootste ernst behandeld.  

ASN Recherchebureau Aanvullende Klachtenregeling 

Artikel 21: Klachten over Onprofessioneel Gedrag 

21.1 Klachten over onprofessioneel gedrag door onderzoekers moeten schriftelijk worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van ASN Recherchebureau. Dergelijke klachten worden met de grootste ernst behandeld. 

ASN Flexwerk Aanvullende Klachtenregeling 

Artikel 22: Klachten over Discriminatie of Pestgedrag op de Werkplek 

22.1 Klachten over discriminatie of pestgedrag op de werkplek moeten schriftelijk worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van ASN Flexwerk. Dergelijke klachten worden met de grootste ernst behandeld. 

Artikel 23: Beroep en Herziening 

23.1 Als een klager niet tevreden is met de uitkomst van een klacht, kan hij of zij binnen 30 dagen na de datum van de beslissing een herziening aanvragen. De klager moet de redenen voor het verzoek om herziening schriftelijk uiteenzetten. 
23.2 Herzieningsverzoeken worden behandeld door een onafhankelijke derde partij, die niet betrokken was bij de oorspronkelijke beslissing.  

Deze aanvullende klachtenregelingen zijn bedoeld om specifieke soorten klachten aan te pakken die kunnen voorkomen in de verschillende afdelingen. Het doel is om een eerlijke en effectieve procedure te bieden voor het oplossen van klachten en het waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening.  

Absoluut, laten we dieper ingaan op de klachtenprocedures voor elk van de afdelingen: 

ASN Academy Aanvullende Klachtenregeling 

Artikel 24: Klachten over Cursusinhoud en -planning 

24.1 Klachten over de inhoud en planning van cursussen moeten schriftelijk worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van ASN Academy. De klacht moet een gedetailleerde uitleg bevatten van de specifieke problemen met de cursusinhoud of -planning. 

ASN Security Aanvullende Klachtenregeling 

Artikel 25: Klachten over Veiligheidsincidenten 

25.1 Klachten over specifieke veiligheidsincidenten moeten schriftelijk worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van ASN Security. De klacht moet een gedetailleerde uitleg bevatten van het incident, met inbegrip van de datum, tijd, locatie en betrokken personen. 

ASN Recherchebureau Aanvullende Klachtenregeling 

Artikel 26: Klachten over Onderzoeksmethoden 

26.1 Klachten over specifieke onderzoeksmethoden moeten schriftelijk worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van ASN Recherchebureau. De klacht moet een gedetailleerde uitleg bevatten van de specifieke problemen met de onderzoeksmethoden. 

ASN Flexwerk Aanvullende Klachtenregeling 

Artikel 27: Klachten over Arbeidsvoorwaarden 

27.1 Klachten over arbeidsvoorwaarden, zoals loon, werktijden, vakantiedagen, etc., moeten schriftelijk worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van ASN Flexwerk. De klacht moet een gedetailleerde uitleg bevatten van de specifieke problemen met de arbeidsvoorwaarden. 

Artikel 28: Slotbepalingen 

28.1 In gevallen waarin deze klachtenprocedure niet voorziet, beslist de directie van ASN. 
28.2 Deze klachtenprocedure kan worden gewijzigd door een beslissing van de directie van ASN. Eventuele wijzigingen worden schriftelijk medegedeeld aan alle betrokken partijen. 
28.3 Deze klachtenprocedure treedt in werking op de datum die wordt vermeld in de schriftelijke mededeling van ASN aan alle betrokken partijen. 

 Met deze aanvullende regelingen streven we ernaar om een uitgebreid en duidelijk kader te bieden voor het omgaan met een breed scala aan mogelijke klachten. Elk van deze regelingen is bedoeld om transparantie en eerlijkheid te bevorderen in de manier waarop klachten worden behandeld en opgelost. 

Natuurlijk, hier is een basis klachtenformulier voor elke divisie: 

ASN Academy Klachtenformulier 

 1. Naam: 
 2. Contactgegevens (E-mail/Telefoonnummer):
 3. Naam van de cursus/docent:
 4. Datum van het incident:
 5. Gedetailleerde beschrijving van de klacht:
 6. Heeft u de klacht al eerder gemeld? Zo ja, aan wie en wat was de reactie?
 7. Gewenste oplossing:

ASN Security Klachtenformulier 

 1. Naam: 
 2. Contactgegevens (E-mail/Telefoonnummer):
 3. Naam van de beveiligingsmedewerker/locatie:
 4. Datum van het incident:
 5. Gedetailleerde beschrijving van de klacht:
 6. Heeft u de klacht al eerder gemeld? Zo ja, aan wie en wat was de reactie?
 7. Gewenste oplossing:

ASN Recherchebureau Klachtenformulier 

 1. Naam: 
 2. Contactgegevens (E-mail/Telefoonnummer):
 3. Naam van de onderzoeker/onderzoeksproject:
 4. Datum van het incident:
 5. Gedetailleerde beschrijving van de klacht:
 6. Heeft u de klacht al eerder gemeld? Zo ja, aan wie en wat was de reactie?
 7. Gewenste oplossing:

ASN Flexwerk Klachtenformulier 

 1. Naam: 
 2. Contactgegevens (E-mail/Telefoonnummer):
 3. Naam van de opdracht/opdrachtgever:
 4. Datum van het incident:
 5. Gedetailleerde beschrijving van de klacht:
 6. Heeft u de klacht al eerder gemeld? Zo ja, aan wie en wat was de reactie?
 7. Gewenste oplossing:

Deze formulieren zijn bedoeld om de nodige informatie te verzamelen om de klacht goed te kunnen behandelen. Het is belangrijk dat ze zo volledig en nauwkeurig mogelijk worden ingevuld.

Vragen?

Stuur ons een bericht of kom langs!

Coosje Buskenstraat 146
4381LH Vlissingen
Telefoon: (085) 013 68 42